tirsdag 8. mars 2011

PROGRAMENDRING I APRILDet blir programendring på medlemsmøtet i april. "Om vår helse" ved Ingvard Wilhelmsen går ut.Istedet blir det foredrag v/Eirin Hillestad fra Røde Kors Sykehjem her i Bergen. Hun skal snakke om Verdighetssenteret som ble etablert av Stein Husebø ved dette sykehjemmet. Hun skal også fortelle om hvordan de frivillige brukes i dette arbeidet. Temaet er meget aktuelt jfr innlegg på årsmøtet v/Inger Johanne Knudsen om kravene til en verdig alderdom.

Vel møtt til medlemsmøte med et interressant og aktuelt tema.

ÅRSMØTE MANDAG 7. MARS 2011


Etter mange års innsats som revisor for Postpensjonistene i Bergen sa Leif Johannessen takk for seg. Han ble hedret med gode ord og blomsterbukett fra leder Vegard Bakka - se bildet. Som ny revisor ble Sigrid Aske valgt inn for 2 år. Ellers var det lite med utskiftninger i styre og stell. Hans Kjellevold gikk ut som medlem av valgkomiteen og takkes for sin innsats der. Inn her kom Per Louis Rasmussen.

Medlemmer som har gått bort i perioden ble minnet med stillhet. Ellers gikk årsmøteprosedyren etter gammel oppskrift og det var ingen innsigelser eller protester til sakene.
Handlingsplanen for 2011 ble gjennomgått og utdypet av leder Vegard Bakka som også henstilte til medlemmene om å engasjere seg med egne forslag og innspill til reelle tiltak lokalt slik det inviteres til i handlingsplanen.

1. nestleder i Pensjonistforbundet og leder i Bergen Eldreråd, Inger Johanne Knudsen, var vår gjest. Etter årsmøtet redegjorde hun for aktuelle saker. Det mest aktuelle er krav om et verdig liv for de eldre, enten i sine hjem eller i institusjon. Kravene er nedfelt i et manifest som må etterprøves i alle kommuner. Et stort arbeid for eldrerådene blir å følge med at eldremillionene som nå er fordelt ut til kommunene virkelig blir brukt kun til formål som kommer de eldre tilgode.

Kravene til en verdig alderdom omfatter bl a noe om internasjonal standard for omsorg, fagutvikling i eldreomsorgen, frivilliges innsats, omsorgslønn, nasjonal standard for rett til sykehjemsplass.

Inger Johanne la stor vekt på at eldrerådene i kommunene har en viktig vaktbikkje-rolle og at det er god bruk for engasjerte personer i denne rollen.

Inger Johanne er selv noe av det mest engasjerte du kan treffe på. Her får hun takk og blomster fra oss etter sitt innlegg på årsmøtet.