lørdag 7. mars 2015

ÅRSMØTET I MARS

Postpensjonistane sitt årsmøte var 2. mars. Både leiar og nestleiar hadde fråvær og sekretær Hjørdis Haarstad ynskte 41 medlemer velkomne. Før det formelle årsmøtet starta var det ei stund stille for å minnast 14 medlemer som har gått bort siste året.

Eivind Tafjord leia årsmøtet, Hjørdis Haarstad var referent. Det var ingen merknader til årsmelding, rekneskap og arbeidsplan. Styret sitt framlegg til nytt namn på avdelinga var kommentert frå salen av fleire. Med ei endring i framlegget vart det vedteke at namnet på avdelinga heretter skal vera Postpensjonistene i Hordaland.

Leiarskifte.
Vegard Bakka hadde sagt frå seg attval etter 10 år som leiar i avdelinga. Eli Mathilde Ludvigsen vart vald til ny leiar. Ho takka for tilliten og gler seg til å ta fatt i ei ny rolle i styret. Den prioriterte oppgåva er å få fleire medlemer.

Nytt styre: leiar Eli Mathilde Ludvigsen, nestleiar Ole Follesø, sekretær Hjørdis Haarstad, kasserar Sonja Syslak Bjerkaker, styremedlem Ivar Austnes, styremedlem Gunnlaug Sand Granlund, varamedlem Magnhild Karine Klubben, varamedlem Einar Erichsen.
Revisor: Sigrid Aske, Jan Bjorøy, Odd Mykkeltvedt.
Valkomite: Per Louis Rasmussen, Per Trygve Mjeldheim, Aud Dagny Bendixen.

Gjeste på årsmøtet var som så mange gonger før Inger Johanne Knudsen.

Ho er leiar av Bergen eldreråd og Pensjonistforbundet Hordaland. Ei sprek dame som står på for dei eldre sine kår. Ho orienterte om Pensjonistforbundet sine krav til Statsbudsjettet for 2016. Desse krava er:

* Eit krafttak for dei som har minst. Pensjonistar må og førebu seg på realnedgang i pensjon.
* Bu i eigen heim så lenge som mogeleg. Det er godt å vera sjef i eige liv.
* Øyremerka driftsmidlar til kommunal eldreomsorg. Kapasiteten i sjukeheimsplassar er sprengt i Bergen kommune. Eldre vert kasteballar mellom institusjonane.
* Likt minstefrådrag for lønsinntekt og pensjonsinntekt.
* Aktivitetssentre for eldre med variert innhald som er i tida. Kravet er at det skal bli slike sentre i alle kommunar. Det er viktig at eldre som har helse til å vera aktive kan ha slike møteplassar og koma seg over dørstokkmila.

Sluttord frå Inger Johanne: engasjer deg der du kan i samfunnet - organisasjonar, eldreråd, friviljug arbeid - det er alltid nokon som har bruk for deg.

Så var det kaffistund og litt mat, det smaka godt. Folk hadde mykje å prata om kring borda.