tirsdag 15. mars 2016

ÅRSMØTE MANDAG DEN 7. MARS 2016

Leder Eli Ludvigsen ønsket 38 medlemmer velkommen til årsmøte. Spesielt velkommen til generalsekretær Harald Olimb Normann fra Pensjonistforbundet. Årsmøtet startet med ett minutts stillhet for å minnes de av våre medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte: Alf Norland, Anne Britt Bjørsvik, Bjarne Olsen, Bjarne Sverre Gullaksen, tore Hafstad, Bergljot Grov, Hans Arnljot Fjellanger, Ruth Hatlevik og Rolf Selje.

Dagsorden

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Godkjenning av dagsorden
 3. Valg av dirigent og referent
 4. Årsmelding 2015
 5. Regnskap 2015
 6. Arbeidsplan for 2016
 7. Valg
Pktene 1 og 2: Godkjent
Pkt 3: Eli Ludvigsen dirigent og Hjørdis Haarstad referent
Pkt 4: Årsmeldingen gjennomgått pkt for pkt og godkjent uten merknader
Pkt 5: Regnskapet gjennomgått og godkjent uten merknader. Revisor Jan Bjorøy påpekte at kopien med underskrifter på måtte nyttes ved søknad om midler. Ellers ryddig og pen regnskapsførsel.
Pkt 6: Arbeidsplan for 2016 ble gjennomgått og godkjent uten kommentarer.
Pk 7: Valg, valgkomiteens innstilling
Styret:
Leder Eli Ludvigsen, valgt for 2 år
Nestleder Ole Follesø, ikke på valg
Kasserer Sonja Syslak Bjerkaker, ikke på valg
Sekretær Hjørdis Haarstad, gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Ivar Austnes, gjenvalgt for 2 år
Styremedlem Gunnlaug Sand Granlund, gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Magnhild Klubben, gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Einar Erichsen, ikke på valg
Revisor
Sigrid Aske, ikke på valg
Jan Bjorøy, gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Odd Mykkeltvedt, ikke på valg
Valgkomite
Per Louis Rasmussen, ikke på valg
Per Trygve Mjeldheim, gjenvalgt for 2 år
Varamedlem Aud Dagny Bendixen, gjenvalgt for 2 år

Valgkomiteens innstilling gikk igjennom og ble godkjent uten kommentarer.

Eli Ludvigsen takket for tilliten som leder og forsikret at styret skal jobbe til det beste for medlemmene.

Så var det generalsekretær Harald Olimb Normann fra Pensjonistforbundet sin tur. Han har tidligere jobbet i Posten i over 24 år og var glad for å være blant sine egne. Han fortalte om Pensjonistforbundets mål og hovedutfordringer.


Pensjonistforbundet, hva det er og hva det gjør 
 • viktigste talerør for landet pensjonister
 • 210 000 medlemmer
 • 823 lokalforeninger
 • helse, økonomi, trygghet og kultur
 • drøfter og forhandler
 • høringsinstans
 • samtalepartner for politiske partier
Mål:

 • samle alle pensjonister i ett forbund for derved å stå sterkere sammen
 • arbeide for å skape best mulige forhold for pensjonistene og for deres stilling i samfunnet
 • opprettholde sosial ro, anstendighet og verdighetHarald Olimb Normann gikk gjennom flere problemstillinger og utfordringer for eldre. Blant disse er vårens trygdeoppgjør. Beregninger viser at vi kan tape 0,65 % kjøpekraft ved årets oppgjør. Det blir i så fall andre året på rad vi taper kjøpekraft.

Pensjonistforbundet har prioriterte krav til Statsbudsjettet for 2017:

 1. Krafttak for dem som har minst
 2. Bevilgningen til eldre/senior, og aktivitetssentre m,å dobles, fra 20 mill til 40 mill
 3. tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende brukere skal også gjelde for personer over 67 år
 4. Helsedirektoratet må få tilført midler øremerket til tiltak mot overgrep mot eldre
Medlemmene bidro med spørsmål underveis og var en lydhør forsamling til et svært interessant foredrag. Det ble god applaus og Eli takket gjesten med ord og blomster. Møtet ble avsluttet med kaffe, snitter, sosialt samvær og loddsalg